• W marcu 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.

    Nabór do gminnych placówek w 2023 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie dostępny na stronie rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

    Rodzice/prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia drukarki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

    Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, to w celu rekrutacji rodzic/prawny opiekun musi złożyć dokumenty papierowe w placówce pierwszego wyboru. Wzór wniosku/zgłoszenia dostępny jest w placówce do której rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko.

    Komisja rekrutacyjna/dyrektor  może wezwać rodzica/prawnego opiekuna w formie elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica (jeśli rodzic/opiekun prawny podczas wypełniania wniosku w systemie podał prawidłowy adres e-mail).

    Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata.

    Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku 2016), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2017), które w roku szkolnym 2022/2023 realizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia w systemie rekrutacji, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły.

    Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od siódmego roku życia do ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej.


    Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 - PDF


    Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.


    Zarządzenie nr 1345/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony