• Misja szkoły

   • Każdy może osiągnąć sukces: w nauce, sporcie, sztuce…
    W życiu wystarczy tylko być dobrym człowiekiem, uwierzyć
    w siebie i zaufać innym.

   • Historia Szkoły

   • Rok 2017 to czas ogromnych reform w oświacie. Szkoła Podstawowa nr 2 w wyniku zmian programowych staje się 8-klasową placówką, w której skład wchodzi również Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich. Obie szkoły miały do tej pory bogatą tradycję i bujną historię powstania i tworzenia jakości.

    Szkoła Podstawowa nr 2 powstała w drugim półroczu 1955/56, kiedy to decyzją Wydziału Oświaty Szkołę Podstawową w Kątach Wrocławskich podzielono na dwie równorzędne szkoły – SP1 i SP2. Kierownikiem SP2 przy ulicy Mireckiego 4 mianowano panią Zenaidę Jastrzębską. Grono pedagogiczne stanowiło 8 nauczycieli. Po uporządkowaniu wykazów klasowych szkoła liczyła 216 uczniów.

    Ze względu na trudne warunki lokalowe z inicjatywy burmistrza pana Janusza Karmińskiego została podjęta przez Radę Miasta i Gminy uchwała w sprawie budowy nowej szkoły, do której miała zostać przeniesiona Szkoła Podstawowa nr 2. Budynek miał być uhonorowaniem obchodów 700-lecia miasta Kąty Wrocławskie.

    1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła pracę w nowym budynku szkolnym przy ulicy Brzozowej 6. W wyniku reformy oświaty w 1999 r. dotychczasową ośmioletnią szkołę podstawową przekształcono w sześcioletnią.

    Historia Gimnazjum również zaczęła się w 1999 roku. Wówczas pierwszy rocznik nowopowstałych gimnazjów rozpoczął naukę w zupełnie nowym budynku przy ulicy Brzozowej 6. Czas zaczął mieć inny wymiar - programy, podręczniki i wielka niewiadoma - czy uda się reforma, czy spełni oczekiwania, czy przyniesie sukces? Wspólną decyzją: uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego 15 października 2004 r. na patrona szkoły wybrany został Mikołaj Kopernik. Nie bez przyczyny Gimnazjum przyjęło sobie za patrona tego właśnie Polaka. Celem było stałe dążenie do doskonalenia w nauce, nieustanny rozwój w różnych obszarach wiedzy.
    Wizytówką gimnazjum stali się laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych, znaczne osiągnięcia w zawodach sportowych.

    Jednym z ważnych projektów szkoły jest wymiana ze Słowacją, ze szkołą w Martinie. Dzięki temu uczniowie poznają kulturę naszych sąsiadów i prezentują nasze tradycje.
    Inne ważne projekty, które zbudowały solidną pozycję gimnazjum w środowisku to wolontariat, ogólnopolskie programy Szkoła z Klasą i Uczniowie z Klasą, jak również Szkoła Odkrywcy Talentów.

    Nowa reforma oświaty wprowadzana w 2017 roku wraca do korzeni szkolnictwa w Polsce. Tworzy ośmioklasowe szkoły podstawowe, wygaszając przy tym gimnazja. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i wspólna praca łączonych szkół stworzy nową jakość. Chcemy kontynuować bogatą tradycję Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, ale również otwierać się na nowe pomysły i projekty.

    1 września 2022 r. szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka.

  • Cele i zadania Szkoły

  • Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.

   Spełnienie celu następuje w szczególności poprzez:

   1.    prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

   2.    prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia;

   3.    rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

   4.    rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowującą do podejmowania zadań wymagających systematycznego, dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

   5.    rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;

   6.    wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności;

   7.    kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;

   8.    wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;

   9.    wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

   10.  stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

   11.  stwarzanie możliwości nabywania umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innych narodowości i ras;

   12.  uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans;

   13.  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

   14.  kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

   15.  uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;

   16.  rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości;

   17.  współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;

   18.  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole.

   W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:

   1.    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez:

   a.     rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

   b.    zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

   c.     systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

   d.    realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

   2.    upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

   3.    kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;

   4.    sprzyja zachowaniom proekologicznym;

   5.    umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego oraz nauczanie religii w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;

   6.    szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

   7.    budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i społeczności lokalnej;

   8.    wdraża do dyscypliny i punktualności.

   W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:

   1.    umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej poprzez:

   a.     urozmaicony proces nauczania,

   b.    naukę języka obcego,

   c.     komputerowe wspomaganie procesu edukacyjnego,

   d.    organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych;

   2.    pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:

   a.     organizowanie wycieczek zawodoznawczych (m.in. do firm, zakładów pracy, urzędów pracy),

   b.    poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,

   c.     rozwijanie zainteresowań,

   d.    organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;

   3.    działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;

   4.    zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym trudności w nauce.

   Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:

   1.    opiekę świetlicową;

   2.    zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   3.    prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych;

   4.    realizację zajęć profilaktycznych;

   5.    współpracę Szkoły z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym.

   Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

    

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony